Fórum - Téma


Jazykový koutek Fordclubu


Fórum Klubové záležitosti Jazykový koutek Fordclubu
Zamčeno: 2014-06-26 21:45:38, hof
hof  
2014-03-19 17:54:27

úvodem: osobně si nemyslím, že by úroveň češtiny na Fordclubu byla bůhvíjak špatná, to vůbec ne, na některých fórech je možný spatřit češtinu v horší, neřku-li katastrofický verzi, hrubky se nevyhnou ani renomovaným webovým stránkám, ale to už patří k životu, chybovati je lidské ....... nicméně chybovati je sice lidské, ale taky platí, že opakování je matka moudrosti ..... takže, jestli se neurazíte, v několika krátkých příspěvcích si ukážeme nejčastější češtinářské chyby, kterých se na stránkách Fordclubu dopouštíme, řekneme si pár pouček, jak tyto chyby eliminovat, to aby návštěvníci našich stránek nemuseli kroutit hlavami nad slovními spojeními typu ......... motor chitil, ale ventili cvakali

V žádnym případě nehodlám předstírat, že tyto poučky budu psát z hlavy, z voleje a jen tak, čerpám z jednoho výbornýho zdroje, jenom to trochu upravim pro naše potřeby ....... takže mi nepište, proč to sem píšu a že jsem mohl rovnou vložit odkaz, na to rovnou odpovim, ne, to by nebylo ono ....... a dále, nedělám si moc iluze o tom, kolik lidí to bude poctivě číst a k tomu ještě opakovaně, mě to prostě baví sepisovat a s tím nic neudělám ........ a jestli pomůžu aspoň jednomu člověku pochopit některý věci a tím pádem se vyvarovat hrubých chyb, tak mě to bude stačit a budu spokojenej.

Za největší nešvar považuju psaní bez diakritiky, ale na to už jsem rezignoval, je to marnej boj, Husův popel se obrací v hrobě a tatarština vítězí .......

Ale zpět k mýmu záměru, postupně si přiblížíme a to v několika příspěvcích po sobě, aby toho nebylo najednou moc, následující problematiku:

Psaní měkkého a tvrdého i/y, což obnáší probrat:

  • Měkké a tvrdé souhlásky
  • Obojetné souhlásky (vyjmenovaná slova)
  • Shodu podmětu s přísudkem
  • Shodu přívlastku s podstatným jménem
  • Skloňování podstatných jmen podle vzorů
  • Psaní cizích slov

hof  
2014-03-19 17:56:24

Při rozhodování, jestli v daném slově použít měkké, nebo tvrdé i / y musíme brát v potaz několik faktorů.

Prvním z nich je jednoznačně poloha hlásky ve slově, a to následujícím způsobem: pokud se daná hláska [i] nachází uvnitř slova, řídí se psaní písmen i/y pravidly o měkkých, tvrdých a obojetných slouhláskách.

Nachází-li se hláska [i] na konci slova, řídí se psaní písmen i/y pravidly o shodě.

Aby články, nebo poučky nebyly moc dlouhý a tím pádem únavný, rozdělil jsem je do několika částí, viz níže ......

hof  
2014-03-19 17:57:57

Měkké a tvrdé souhlásky -

Nejjednodušším případem je psaní písmen i / y po hláskách, které jsou označeny za tvrdé. Jedná se o H, CH, K, R, D, T, N. Po těchto souhláskách se v českých slovech vždy píše tvrdé y.

Jako pomůcku pro zapamatování se stačí naučit říkanku hychykyry dytyny .....

O něco komplikovanější je případ psaní i / y po hláskách měkkých. Sem patří Ž, Š, Č, Ř, C, J, Ď, Ť, Ň. Po měkkých souhláskách s háčkem a hlásce J se vždy píše měkké i. Případ souhlásky C je poněkud komplikovanější, i přesto se po ní píše převážně měkké i - o případech, kdy se psaní i / y po C řídí jinými pravidly, se dočtete níže.

hof  
2014-03-19 17:58:48

Obojetné souhlásky (vyjmenovaná slova) -

Vyjmenovaná slova jsou vybraná slova, v nichž se vždy píše tvrdé y, stejně tak jako ve slovech jim příbuzných a od nich odvozených. Vyjmenovaná slova známe od souhlásek obojetných, kterými jsou: B, F, L, M, P, S, V, Z.

( Jako pomůcka pro zapamatování nám sloužila říkanka ..... befeleme pes se veze )

Jedná se o skupiny slov, které nám pomáhají k lepší orientaci v problematice psaní i / y po daných souhláskách a je proto třeba si je alespoň rámcově pamatovat. Jejich seznamy se mohou zdroj od zdroje mírně lišit, jádro však zůstává zachováno:

B: být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav, zbytek, babyka.

F: fyzika.

L: slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš.

M: my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýři, nachomýtnout se, Litomyšl.

P: pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se.

S: syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat.

V: vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, slova s předponou vy-/vý.

Z: brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně.

V českých slovech, která nejsou vyjmenovaná a nejsou ani s žádným vyjmenovanýcm slovem příbuzná se píše měkké i.

hof  
2014-03-19 17:59:39

Shoda podmětu s přísudkem -

Máme-li sloveso v příčestí minulém (v minulém čase), uplatňují se pravidla o shodě podmětu s přísudkem. Přísudek se shoduje s podmětem v rodě i čísle - a sloveso v přísudku podle těchto mluvnických kategorií nabírá určité tvary. Jako příklad nám poslouží tisková zpráva ze srazu Fordclubu:

Hupino s mozolem stáli s rukama v kapsách u svých Fordů, kouřili a dívali se, jak ženy vařily, staraly se o děti a nosily ke stanům, které stály opodál, těžká zavazadla. Kolem stanů běhala mladá děvčata a vesele se na Hupina a mozola usmívala.

Z příkladu je zřejmé, že v příčestí minulém množného čísla se píše:

  • pro mužský rod životný vždy měkké i
  • pro mužský rod neživotný vždy tvrdé y
  • pro ženský rod vždy tvrdé y
  • pro střední rod vždy a, nikdy ne i / y (!)

Rozlišení mužského rodu životného a neživotného provedeme porovnáním 1. a 4. pádu jednotného čísla. Pokud je 4.p. j.č. stejný jako 1.p. j.č., jedná se o mužský rod neživotný (hrad - vidím hrad). Pokud jsou tyto dva pády různé, jde o mužský rod životný (pán - vidím pána). Je jednoduché si to pravidlo zapamatovat podle známého - změna = život.

A protože se mluví o pádech ČJ, pro jistotu přikládám přehled:

1. pád - kdo, co?

2. pád - (bez) koho, čeho?

3. pád - (ke) komu, čemu?

4. pád - (vidím) koho, co?

5. oslovujeme, voláme

6. (o) kom, čem?

7. (s) kým, čím?

Ve větách, které mají podmět všeobecný - my všichni, vy všichni, oni všichni se v příčestí minulém píše vždy měkké i.

Podmět nemusí být vyjádřený. Použitím tvrdého y ve větě s nevyjádřeným pouze zdůrazňujeme že ve skupině, o níž hovoříme, byly pouze ženy:

"Byli jsme včera na srazu Fordclubu“ řekne Hupino v případě, že mluví o všech členech a členkách

"Byly jsme včera na srazu Fordclubu „ řekne Zita v případě, že mluví pouze o členkách

Dosud jsme se bavili o minulém čase a podmětech v množném čísle. Přejdeme-li do času přítomného, dostáváme v příčestí přítomném ve 3. osobě jednotného čísla tvary jako prosí, trpí, sází. Jedná se o IV. slovesnou třídu (viz II. ročník) a v jejích koncovkách (příčestí přítomné, 3.os. j.č.) se píše vždy měkké i. ( Toto budeme ale probírat až ve druhém díle jaz. koutku.)

hof  
2014-03-19 18:00:35

Podle mýho názoru by to, co je napsáno výše, mělo pro běžný používání češtiny bohatě stačit, takže dál číst nemusíte, to je už jenom pro fajnšmekry

Shoda přívlastku s podstatným jménem -

Rozvíjí-li shodný přívlastek podstatné jméno (popřípadě jakékoliv jiné jméno), musí být ve shodě v rodě, čísle i pádě. Touto shodou dochází k proměnám tvarů přívlastkových přídavných jmen a zájmen podle vzorů. Známe vzory pro tvrdá přídavná jména (mladý), měkká přídavná jména (jarní) a přivlastňovací přídavná jména (otcův, matčin).

Pozn. - v zájmu zachování přijatelné délky příspěvku je přehled skloňování v jednotném a množném čísle v příloze:

hof  
2014-03-19 18:01:37

Skloňování podstatných jmen podle vzorů -

Podstatná jména se skloňují a nabývají tak množství různých tvarů. V určitých tvarech dostáváme na konci slova hlásku [i] a musíme se rozhodnout, který z jejích grafických zápisů použijeme ( i / y). K tomuto rozhodování slouží vzory, kterých máme pro každý gramatický rod několik. Jejich znalost a znalost tvarů pro každý pád nám pomůže nejen v rozhodování, jaké i / y napsat, ale také při tvorbě úplně jiných tvarů jiných pádů, kterými bychom si u různých slov nemuseli býti jisti.

Vzory mužského rodu jsou: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce.

Vzory ženského rodu jsou: žena, růže, píseň, kost.

Vzory středního rodu jsou: město, moře, kuře, stavení.

Pozn. - a opět - v zájmu zachování přijatelný délky příspěvku jsem přehled skloňování umístil do přílohy, díky za pochopení ....

hof  
2014-03-19 18:03:44

Psaní cizích slov -

Čeština se neskládá pouze ze slov domácího původu, jako každý jiný jazyk obsahuje i slova dříve či později přejatá z jazyků jiných (angličtiny, francouzštiny, latiny, němčiny, ruštiny, řečtiny apod.).

Určitě si uvědomujete, že jistá slova, která v češtině používáme, jsou slova cizího původu. Některá cizí slova v češtině zcela zdomácněla, a tak jejich cizí původ poznáme jen stěží. Jejich pravopis se z velké části přizpůsobil českým zásadám - "piš jak slyšíš", takže slova, která se dříve psala pouze: jazz, jam, pyjamas se nyní píší džez, džem, pyžamo ( s tím, že u některých je povolen dubletní tvar - tedy že oba tvary jsou možné ).

A právě tady se dostáváme do problémů - pyžamo není vyjmenovaným slovem po p, ale přesto v něm píšeme tvrdé y. Stejně tak bychom mohli uvést spoustu dalších případů:

Ve slově brigáda, které je přejaté z ruštiny, se píše po r měkké i.

Ve slově cytokineze, které je původem z řečtiny, se píše po c tvrdé y a po k měkké i.

Tyto rozdíly v pravopise cizích slov jsou způsobeny jinou etymologií a jinými pravopisnými normami v jazycích, z nichž pocházejí. Je proto nezbytné, chceme-li tato slova používat, znát nejen jejich význam, ale i pravopis.

hof  
2014-03-22 17:33:23

Následovat bude - Psaní předpon a předložek s / z

hof  
2014-03-22 17:35:59

A jako moučník - Psaní hláskových skupin mě / mně

hof  
2014-03-22 17:39:00

zdravím, případné náměty a připomínky směřujte, prosím, do tématu, viz odkaz -

http://www.fordclub.eu/fo...select=81318#message81318

hof  
2014-06-26 20:20:39

tohle se bude moc líbit milovníkům psaní bez diakritiky

Prokletá diakritika -

„Američané a Angličané (a programátoři) si vystačí se 128 znaky, protože John Wicliff (britská obdoba Mistra Jana Husa) se nepletl do věcí, kterým nerozuměl, takže nemají nabodeníčka. Těmto základním 128 znakům bez háčků a čárek se říká ASCII.“

Je obecně známo, že Jan Hus je autorem originální pravopisné reformy, kterou navrhl ve svém latinsky psaném traktátu De Pornographia Bohemica. Základem tohoto pojednání je nešťastná myšlenka opuštění spřežkového pravopisu a jeho nahrazení diakritikou a nabodeníčky. K označení dlouhých vokálů čárka (tzv. nabodeníčko dlúhé, virgula) - á, é, í, ó, ú, ý a příšerné háčky ě, š, č, ř, ž.

Zdá se, že vše vytvořil v naprostém pomatení mysli, nebo v alkoholovém delírium kredenc. Vynucoval si, aby do této jeho češtiny za státní peníze bylo přeloženo všech 20 knih, které se tehdy v Praze vyskytovaly. A další generace trpěly a trpí dál. Děti ve školách se jen stěží prokousávají podivným písmem. Počítačové klávesnice musely být pro Čechy překonstruovány.

Průlom nastal až po příchodu Necyklopedie. Její reforma pravidel českého pravopisu se snaží napravit alespoň část škod, které Hus a jemu podobní napáchali.

A následuje krásná ukázka, jak vypadá text psaný bez diakritiky, kde dlouhé samohlásky získávají "dlouhost" tím, že jsou tuplovány, takže čím víc samohlásek za sebou, tím delší a namísto háčků jsou použity spřežky ( dodnes používány např. v polštině )

Neo-ortodoxní encyklopedie k tomu dodává:

„Tak zvanaa dyakrytyka (z lat. »krytyka Boha«) ıest neyhorsıım rouhaanıım, kteree zatıım kdo vymyslel. Tıım nıekyym byl bakchalář Jan Hus. Dovolyl sy krytyzovat Boha, kteryy stvorıl dokonalou abecedu o 22 znacyych a przedal ıy v zemy Kanaan lydem, kterıı zaahy spaachaly prvotnıı hrııch prıdaanıım 23. pyysmena pro poczaatecznıı a koncovee samohlaasky. Buuh samotaarze stııhaa svyym hnıevem. Sytuacy ıesztıe zhorsıly pohanee Rzekovee a Rıımanee. Porzaad se ale ıednalo o abecedu bozıı, nezz prıszel Hus a dovolyl sy bozıı dıılo krytyzovat. Prıszel s rouhaczskou myszlenkou, zıe czesztına ıe takee dıılo bozıı a dokonalee a proto zaslouzıı dokonalyy zaapys. A dokonalyy zvuk - pryy - nezapyyszeme kupenıım nedokonalyych pyysmen za sebe. A nemuuzzeme-ly odbyyrat z pyysmen, neb by z nıch nıc nezbylo, ıe pryy trzeba k nım cosı prıkreslyt. To ısou prıtom nesmysly. Kdyby byl patrıcznıe vzdıelaan v dygytaalnıı technyce, vıedıel by, zze vrszenımdokonalyych pyysmen bozııch lze zapsat cokolyv. Proto praavem horzel. Navyyc kazzdyy vyy, zze czesztınu vymyslel Satan. Hus v tomto kaazal zelenou a saam pyl pyvo: saam nıkdy nıkde dyakrytyku nepouzıl. Takovyy to byl sraacz.“

Zdroj - Necyklopedie

hof  
2014-06-26 20:30:31

předchozí srandapříspěvek nic nemění na mém postoji k nepsavcům diakritiky ...... případné reakce směrujte do tématu - http://www.fordclub.eu/fo...select=81318#message81318